ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 2592
    پاسخ برای تیکت شماره 2588
    بسته شده