طراحی و بارگذاری برگه حق تقدم در پورتال سهامداران

با توجه به تصویب مجمع در خصوص افزایش سرمایه 45 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی نیاز است در پورتال سهامداران برگه حق تقدم بارگذاری شود تا سهامداران بتوانند…

ادامه خواندن طراحی و بارگذاری برگه حق تقدم در پورتال سهامداران

تخصیص افزایش سرمایه به سهامداران و تعریف مجمع فوق العاده افزایش سرمایه

تخصیص افزایش سرمایه به سهامداران و تعریف مجمع فوق العاده افزایش سرمایه

ادامه خواندن تخصیص افزایش سرمایه به سهامداران و تعریف مجمع فوق العاده افزایش سرمایه