نرم افزار سهام

با سلام و احترامبا توجه به تعریف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/05/10 و ثبت سرشماری 3 شخصیت حقوقی نمایش تعداد سهام درست است ولیکن متاسفانه درصد سهام حاضرین اشتباه نمایش داده…

ادامه خواندن نرم افزار سهام