اعزام کارشناس جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

درخواست اعزام کارشناس جهت انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400.10.29 خواهشمند است کارشناس محترم در تاریخ 1400.10.28 جهت نصب و راه اندازی سیستم ها…

ادامه خواندن اعزام کارشناس جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده