آقای مهندس کاشانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1310: “ارسال لوگو جهت پرتال”