سالار کهربایی به شما یک تیکت ارجاع داد #1000: “مغایرت گیری”