سالار کهربایی به شما یک تیکت ارجاع داد #1099: “مسئله برطرف شد”