شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا یک تیکت ارسال کرد