کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1161: “عدم تخلیه”