کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1169: “اصلاح مکانیزم سند افزایش سرمایه”