کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1215: “رفع مانده منفی حق تقدم سهامداران در سامانه افزایش سرمایه”