کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1220: “تیکت های قبلی شما حذف شده”