کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1227: “عدم نمایش آخرین اطلاعات در گزارش”