کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1239: “مشکل گزارش مقایسه در دو تاریخ”