کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1257: “تکراری بودن رکورد حق تقدم افزایش سرمایه”