کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1286: “ارسال فایلهای اکسل بابت پرداخت سود”