کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1349: “رفع منفی های ایجاد شده در افزایش سرمایه”