کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1343: “ایجاد یه ردیف به سهامداران به عنوان واریزی های نامشخص”