کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1150: “فعال سازی تیکت”