کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1431: “اشتباه در لیست نقل و انتقالات سهام”