کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1425: “لوگو ایران خودرو و مغایرت درصد حاضرین مجمع”