کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1452: “عدم اضافه کردن سهامدار در لیست حضار”