کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1490: “اصلاح گزارش لیست پذیره و پاره سهم”