کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1492: “کاردکس مالی سهامداران – 991022”