کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #749: “تغییرات در سامانه افزایش سرمایه”