کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #809: “رفع دو کدهای ایجاد شده در سیستم و محتوی اطلاعات سهامدار”