کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #885: “تغیر ارم شرکت در تمامی قسمتهای نرم افزار”