کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #880: “ارسال فایل اکسل واریزی بانک جهت مغایرت گیری با سیستم – واریزی نقدی حق تقدم”