کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #893: “مشکل در ذخیره سازی ویرایش مشخصات سهامداران”