ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 2586
    پاسخ برای تیکت شماره 2584
    بسته شده