آقای مهندس کاشانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1021: “رفع مشکل سیستم”