سالار کهربایی به شما یک تیکت ارجاع داد #1084: “سهام دار اصغر فردوس”