کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #497: “قسمت هایی که اجرا نمیشوند”