کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1639: “بررسی نقل و انتقال کد سهامدار شرک 13113”