کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #811: “رفع موارد برگه های حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه”