کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #922: “درخواست ساخت گزارش روزانه حق تقدم افزایش سرمایه”