کارشناس پشتیبانی3 به شما یک تیکت ارجاع داد #771: “فایل تماس گریفته شده”