کارشناس پشتیبانی3 به شما یک تیکت ارجاع داد #822: “اشکال بارگذاری یا مشاهده R T C”