کارشناس پشتیبانی3 به شما یک تیکت ارجاع داد #974: “مغایرت تعداد سهام”